خدمات پس از فروش

تا پـــنــج ســال

سرویس کار در محل

ویژه شهر تهران

یکسال گــارانتی

برای مدل های منتخب

گارانتی

شرایط گارانتی : الف - گارانتی فقط شامل تنه دوچرخه می باشد. ب - گارانتی از تاریخ خرید دوچرخه ، برای تنه به مدت 1 سال است. ج - تکمیل کارت گارانتی و ارسال به صندوق پستی ذکر شده بر روی کارت و یا تکمیل فرم در سایت الیت بایک و دریافت ایمیل تایید . ( حداکتر هفت روز پس از خرید ) د - اگر شماره تنه درج شده در قسمت مربوط در سایت با شماره بدنه دوچرخه مطابقت نداشته باشد، ضمانت نامه فاقد اعتبار است. موارد زیر شامل گارانتی نیستند: 1- استفاده نامناسب از دوچرخه و تصادفات 2- عدم نگهداری مطلوب 3- تعمیر توسط افراد غیر از نمایندگی
1 ثبت مشخصات فــردی
2 ثبت مشخصات دوچرخه
  • مشخصات فــردی

آخرین اخبار

بازگشت به بالا